Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 8 η Δημόσια - Τακτική- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, της 5ης Aπρίλιου 2016. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Θέμα 6 ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων. Σχετικά: Η υπ. αρ. 12/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Σήμερα στις 5 Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια- τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 13053/01.04.2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κας Λυδίας Αργυροπούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20), σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 6 του N. 3463/2006. Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρόντα δεκαοκτώ (18) μέλη και συγκεκριμένα: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρούσα ΚΙΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Απών ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παρών ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ) Παρών ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ) Παρών ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ) Απών (αποχώρησε) ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ) Παρούσα ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ) Παρών ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρούσα ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Απούσα ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Απών ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Απών ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ. Απών ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Απούσα ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Απών ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Απών (αποχώρησε) ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Απών ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Απών ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Απών ………………………………………………………………………………………………....................................................... ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ. Απών (αποχώρησε) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ. Παρών ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ. Απών (αποχώρησε) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ. Απών Παρόντος του Δήμαρχου κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Δ.Ε. Βάρης Βούλας και Βουλιαγμένης, κες Κανέλλου Μαίρη, Κουρεντζή Νατάσα και Λεντή- Τομοπούλου Αννα- Βασιλεία αντίστοιχα ήταν απούσες. Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Τσάκαλης. Η Πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση του 6ου ημερησίας διάταξης θέματος. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11896/23.03.2016 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με το οποίο μας διαβιβάζει την υπ. αρ. 12/2016 απόφαση της, 2. Την υπ΄αρ. 59/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 3. Την υπ΄αρ. 46/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας 4. Την υπ΄αρ. 58/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης 5. Την υπ΄αρ. 18/2015 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 6. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ, 7. Την τοποθέτηση- εισήγηση του κ. Δημάρχου, 8. Τις τοποθετήσεις- προτάσεις των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης ως κατωτέρω: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο - Σκοπός του Κανονισμού. 1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προϋποθέσεων, προδιαγραφών και κανόνων, για την κατασκευή των περιπτέρων και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν 2 παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ο οποίος θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες και τα πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε θέση περιπτέρου. 2. Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι: α. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης. β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου. γ. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών. ΑΡΘΡΟ 2ο : Νομικό Πλαίσιο O παρών Κανονισμός στηρίζεται στις εξής διατάξεις: α. Στον Ν. 3463/2006, άρθρο 79 «Κανονιστικές αποφάσεις». β. Στον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 73 “Επιτροπή Ποιότητας Ζωής-Αρμοδιότητες”, άρθρο 83 “Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας “ και άρθρο 84 “Αρμοδιότητες Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας”. γ. Στην Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.443531/24/300030/1969 (ΦΕΚ.588Α’), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.900/12/158489/23-03-2006 (ΦΕΚ.424/07-04-2006, τεύχος Β΄) “Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων”, που καταργείται από τον Ν.4257/14-4-14 και επιτρέπεται στους Δήμους με κανονιστικές αποφάσεις να καθορίζουν τις διαστάσεις των περιπτέρων. δ. Στην Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις». ε. Στα άρθρα 13 και 73 του από 24-9/20-10-1958 Βασιλικού Διατάγματος «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα, στ. Στην Ν.Δ. 1044/1971 (ΦΕΚ Α' 245). ζ. Στο πρώτο άρθρο, παρ ΣΤ, υποπαράγραφος ΣΤ2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ.222 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ.93 Α’/14-4-2014) «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 3 η. Στον Ν. 2696 / 1999 (Φ.Ε.Κ. 57 Α') «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (άρθρα 34, 47 και 48), όπως ισχύουν σήμερα. θ. Στον Ν. 3734/09, άρθρο 34, παρ. 2 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας και άλλες διατάξεις». ι .Στο άρθρα 970 και 971 του Αστικού Κώδικα. ια. Στην με αριθμ. 52907/2009 (ΦΕΚ. 2621/Β/2009) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρήσιμοι ορισμοί • Κοινόχρηστα, είναι τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ’ όσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση». • Τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου. • Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.4093/12. • Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού. • Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την άδεια του Δημάρχου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια άδειας. 4 ΑΡΘΡΟ 4ο : Καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση περιπτέρων 1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασία της κοινής χρήσης, με σκοπό την εναρμόνιση των περιπτέρων με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του περιβάλλοντος χώρου. 2. Όλες οι θέσεις των περιπτέρων τοπογραφούνται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014. 3. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν.4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης. 4. Το τέλος του χώρου που καταλαμβάνουν τα περίπτερα που λειτουργούν καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και καταβάλλεται στο Δήμο, από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομίας της. Υφιστάμενες Θέσεις περιπτέρων στις Δημοτικές Κοινότητες (πριν την ισχύ του Κανονισμού): Στο Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης υπάρχουν είκοσι τρεις (23) θέσεις για τη λειτουργία περιπτέρων. α) Οι δώδεκα (12) θέσεις ευρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Βούλας, και είναι οι εξής:. 1. Λεωφ. Βασ. Παύλου & Αγ. Ιωάννου, έναντι Ι. Ναού Αγ. Ιωάννου 2. Οδός Ακτής έναντι 17-19 (Β΄ είσοδος πλαζ Βούλας) 3. Λεωφ. Βασ. Παύλου 100-102 (Μπροστά από το Σούπερ Μάρκετ Μαρινόπουλος) 4. Οδός Παπάγου στη διασταύρωση με οδό Καραΐσκάκη στο πεζοδρόμιο της Πλατείας Ελευθερίας 5. Λεωφ. Βασ. Παύλου 1 έμπροσθεν εισόδου νοσοκομείου “Ασκληπιείο Βούλας” (Το αριστερά της εισόδου και πλησιέστερο στην παραλιακή) 6. Λεωφ. Βασ. Παύλου 2 έμπροσθεν Ι. Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 7. Λεωφ. Βασ. Παύλου 80, Πλατεία Βούλας 5 8. Οδός Σωκράτους 12, Βούλα 9. Λεωφ. Βασ. Παύλου 1 έμπροσθεν εισόδου νοσοκομείου “Ασκληπιείο Βούλας” ( Το δεξιά της εισόδου) 10. Λεωφ. Κ. Καραμανλή 4, έναντι Νοσοκομείου “Ασκληπιείο Βούλας” Βούλα ΤΚ 16673 11. Λεωφ. Βασ. Παύλου 61-63 Πλατεία Βούλας 12. Λεωφ. Κ. Καραμανλή 15 β) Στην Δημοτική Κοινότητα Βάρης ευρίσκονται επτά (7) θέσεις για τη λειτουργία περιπτέρων και είναι οι εξής: 1. Απόλλωνος & Θέμιδος, Πλατεία Βάρκιζας 2. Λ. Ποσειδώνος έναντι αρ.12, Πλατεία Βάρκιζας 3. Βασ. Κωνσταντίνου 94, Βάρη 4. Πλατεία Δήμα (Αρτέμιδος-Λεύκης & Βασ. Κων/νου) Βάρη 5. Πεζοδρόμιο Λεωφόρου Ποσειδώνος έναντι του αριθ.6 (παραλία Βάρκιζας) 6. Πλατεία Διλόφου, «έμπροσθεν ταβέρνας Μπαρμπαχαράλαμπος» Βάρη 7. Πλατεία Ζησιμοπούλου, Βάρκιζα γ) Στην Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης ευρίσκονται τέσσερις (4) θέσεις για τη λειτουργία περιπτέρων, και είναι οι εξής: 1. Λεωφ. Καβουρίου & Γρ. Λαμπράκη, Βουλιαγμένη 2. Οδός Θησέως 14, Βουλιαγμένη 3. Πάρκινγκ Πλατείας Αρμονίας, Βουλιαγμένη 4. Οδός Ερμού 1, Πλατεία Βουλιαγμένης Οι ως άνω κατάσταση των θέσεων θα τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν υποδείξεως της Τροχαίας. ΑΡΘΡΟ 5ο : Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων - Τύπος και διαστάσεις σώματος περιπτέρων. α. Ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι μέχρι 16,00 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου, το οποίο θα καταλαμβάνει έως 5,52 τ.μ (μέγιστες διαστάσεις 2,30μ x 2,40μ). Οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,50μ. Χρήση κοινοχρήστου χώρου μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν εκδόσεως αδείας από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο χώρος κάτω από την τέντα θεωρείται ως κοινόχρηστος χώρος που έχει καταληφθεί για την χρήση του περιπτέρου. 6 β. Στην περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου με στοιχεία Α1 πέραν του κουβουκλίου (μέγιστες διαστάσεις 2,30μ. Χ 2,40μ.) επιτρέπεται η τοποθέτηση στην πίσω πλευρά του κουβουκλίου δύο (2) ψηλών ψυγείων αναψυκτικών, μιας (1) ντουλάπας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτή ως αποθηκευτικός χώρος και ενός (1) ψυγείου παγωτού. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος δύναται επίσης να τοποθετήσει στην πίσω πλευρά του κουβουκλίου τρία (3) ψηλά ψυγεία αναψυκτικών, αντί δύο (2) ψηλών ψυγείων και μίας (1) ντουλάπας, και ενός ψυγείου παγωτού. γ. Στην περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου με τα στοιχεία Α2 πέραν του κουβουκλίου (μέγιστες διαστάσεις 2,30μ. Χ 2,40μ.) επιτρέπεται η τοποθέτηση στην πίσω πλευρά του κουβουκλίου δύο (2) ψηλών ψυγείων αναψυκτικών (ή ενός ψυγείου αναψυκτικών και ενός παγωτού) και δύο (2) ντουλαπών, που θα χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικοί χώροι ή τριών (3) ψηλών ψυγείων (είτε αναψυκτικών είτε παγωτού) και μίας (1) ντουλάπας ή τεσσάρων (4) ψηλών ψυγείων (είτε αναψυκτικών είτε παγωτού). δ. Επιτρέπεται χώρος κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στο κουβούκλιο, η οποία να προεξέχει το μέγιστο ένα μέτρο περίπου από το κουβούκλιο. Όλα τα ψυγεία, είτε τα ψηλά, είτε αυτό των παγωτών, καθώς και οι ντουλάπες θα πρέπει να εφάπτονται του περιπτέρου, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών. Τα δε σταντ πώλησης εντύπων θα εφάπτονται των ψηλών ψυγείων. ε. Τις ώρες μη λειτουργίας του περίπτερου, επιτρέπεται η προστασία του κουβουκλίου και του στεγάστρου του περιπτέρου με ομοιόμορφα μεταλλικά ρολά με περσίδες. στ. Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 4,00μ. (συμπεριλαμβανομένης της τέντας). ζ. Το χρώμα του κουβουκλίου θα είναι πράσινο σκούρο και της τέντας λευκό με πράσινο σκούρο. Σε κάθε περίπτωση η επιτρεπόμενη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου θα πρέπει να εκτείνεται εντός του κινητού προστεγάσματος (τέντας) του περιπτέρου και να μην προεξέχει αυτού σε καμία περίπτωση. η. Στις εμπρόσθιες και πλάγιες παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται τρεις (3) συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, στην πίσω δε πλευρά θα κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου, με επαρκές προσπελάσιμο άνοιγμα για ΑΜΕΑ ή παιδικού καροτσιού. θ. Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευαζόμενα εντός των καθοριζομένων διατάσεων. ι. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων στην κατασκευή του περιπτέρου, ΕΚΤΟΣ του σημείου που ευρίσκεται άνωθεν του σημείου συναλλαγής με τους καταναλωτές. ια. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να συμμορφωθούν οι έχοντες την εκμετάλλευση περιπτέρου είναι οκτώ (8) μήνες από την δημοσίευση του παρόντος κανονισμού. 7 ιβ. Η ηλεκτροδότηση απάντων των περιπτέρων θα γίνεται υπογείως, με επιμέλεια των περιπτερούχων και με δικές τους δαπάνες. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κεραίας και οποιασδήποτε άλλης καλωδιακής εγκατάστασης επί αυτών. ΑΡΘΡΟ 6ο : Μέγιστος αριθμός ψυγείων, ντουλαπών και σταντ ανά περίπτερο και επιτρεπόμενη διάταξη τους στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Ο μέγιστος αριθμός των ψυγείων που θα τοποθετούνται έξω από τα περίπτερα και η διάταξη τους καθορίζονται ως εξής: Όσον αφορά στο σχέδιο Α1: Δύο (2) ψηλά ψυγεία αναψυκτικών, μέγιστων διαστάσεων 0,70μ. Χ 0,70μ, μιας (1) ντουλάπας, μέγιστων διαστάσεων 0,70μ. Χ 0,60μ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτή ως αποθηκευτικός χώρος και ενός (1) ψυγείου παγωτού, μέγιστων διαστάσεων 1,40μ. Χ 0,70μ. Στην περίπτωση αυτή, ως αναφέρθηκε ο ενδιαφερόμενος δύναται επίσης να τοποθετήσει στην πίσω πλευρά του κουβουκλίου τρία (3) ψηλά ψυγεία αναψυκτικών, αντί δύο (2) ψηλών ψυγείων αναψυκτικών και μίας (1) ντουλάπας, και ενός ψυγείου παγωτού με τις αναφερόμενες διαστάσεις. Και στις δύο περιπτώσεις η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ανέρχεται στα 3,59 τ.μ. Όσον αφορά στο σχέδιο Α2: Δύο (2) ψηλά ψυγεία, εκ των οποίων το ένα αναψυκτικών, το δε άλλο παγωτού, μέγιστων διαστάσεων 0,70μ. Χ 0,70μ και δύο (2) ντουλαπών, μέγιστων διαστάσεων 0,70μ. Χ 0,60μ, που θα χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικοί χώροι, ή τριών (3) ψηλών ψυγείων, μέγιστων διαστάσεων 0,70μ. Χ 0,70μ και μίας (1) ντουλάπας μέγιστων διαστάσεων 0,70μ. Χ 0,60μ, ή τεσσάρων (4) ψηλών ψυγείων, μέγιστων διαστάσεων 0,70μ. Χ 0,70μ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ανέρχεται στα 2,96 τ.μ. Αυτό σημαίνει πως η συνολική χρήση (κατάληψη) των ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών και ντουλαπών (αποθηκευτικών χώρων) θα είναι έως 3,59 τ.μ στην περίπτωση του σχεδίου με τα στοιχεία Α1, ο δε υπόλοιπος αδιάθετος χώρος θα προορίζεται για την δημιουργία διαδρόμων για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου και θα λογίζεται ως χρήση παραχωρουμένου κοινόχρηστου, η οποία θα είναι 6,89 τ.μ, αφαιρουμένων ήδη των τετραγωνικών μέτρων, που καταλαμβάνει το κουβούκλιο. Για το δε σχέδιο με τα στοιχεία Α2 η συνολική χρήση (κατάληψη) των ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών και ντουλαπών (αποθηκευτικών χώρων) θα είναι έως 2,96 τ.μ, ο δε υπόλοιπος αδιάθετος 8 χώρος θα προορίζεται για την δημιουργία διαδρόμων για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου και θα λογίζεται ως χρήση παραχωρουμένου κοινόχρηστου, η οποία θα είναι 7,52 τ.μ, αφαιρουμένων ήδη των τετραγωνικών μέτρων, που καταλαμβάνει το κουβούκλιο. Η τοποθέτηση των στοιχείων (ψυγείων, ντουλαπών και σταντ) στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή χρησιμότητά του. ΑΡΘΡΟ 7ο : Αρμοδιότητες – Διαδικασίες. Εκτός του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, όπου και ευρίσκονται είκοσι τρεις (23) θέσεις για τη λειτουργία περιπτέρων, ουδεμία άλλη αρχή έχει δικαίωμα και αρμοδιότητα να παραχωρεί τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ' αυτόν ή έχουν παραχωρηθεί για εκμετάλλευση περιπτέρου. Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι αρμοδιότητες σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης πάντα κατ' επιταγή της κείμενης νομοθεσίας. Τα συλλογικά όργανα ή οι επιτροπές επιλύουν κάθε φορολογική ή άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 8ο : Υποχρεώσεις Υπευθύνων Λειτουργίας Περιπτέρων 1. Στα πεζοδρόμια όπου υπάρχουν τοποθετημένα περίπτερα θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,60μ. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα καθορίζεται ο μέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος. 2. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου καθώς και του οδοστρώματος. 3. Δεν θα εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαιρετική σημασία. 4. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει, πριν από την έκδοση της άδειας, της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου κατόπιν υποβολής σχεδίων όπου θα εμφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας. 9 5. Δεν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειμένων για την τοποθέτηση εφημερίδων και περιοδικών. 6. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων, οθονών προβολής εμπορικών μηνυμάτων, καθώς και τηλεοράσεων εκτός περιπτέρου. 7. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του περιπτέρου. Αυτός υποχρεούται να τοποθετήσει ικανό αριθμό κάδων συλλογής απορριμάτων και να τηρεί τον υφιστάμενο Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου. 8. Τα περίπτερα υπάρχουν στο Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης για να εξυπηρετείται η τοπική κοινωνία, οι εργαζόμενοι σ’ αυτόν και οι επισκέπτες. Οι ώρες λειτουργίας των περιπτέρων καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 9. Στην περίπτωση που το περίπτερο παραχωρείται σύμφωνα με την Ν. 4257/2014 σε ΑΜΕΑ ή πολύτεκνο ή σε άλλο ενδιαφερόμενο, οφείλει να λειτουργήσει το περίπτερο εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που παρέλθει το εξάμηνο χωρίς να λειτουργήσει το περίπτερο η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόμενο. Σ’ αυτή την περίπτωση, το άτομο, στο οποίο είχε παραχωρηθεί η θέση λειτουργίας του περιπτέρου δεν μπορεί να μετάσχει στις διαδικασίες παραχώρησης θέσεων περιπτέρων πριν παρέλθει διετία από την ανάκληση της παραχώρησης. 10. Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το περίπτερο αυτοπροσώπως, απαγορευομένης της επινοικίασής του σε τρίτο με την επιφύλαξη της παρ. 7 του αρ.76 του Ν. 4257/14. Αυτό ισχύει και για τους κληρονόμους του (σύζυγο και ενήλικα τέκνα) οι οποίοι, εφ’ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εκμετάλλευση του περιπτέρου μέχρι τη λήξη της δεκαετίας, υποχρεούνται να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή στο Δήμο. ΑΡΘΡΟ 9ο : Διοικητικές και άλλες κυρώσεις Σύμφωνα την παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 και όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 και το άρθρο 6 του ν. 1900/1990, που αντικαταστάθηκε από το άρθ. 50 του Ν. 4257/2014: 1. Σε περίπτωση διαφορετικής (αυθαίρετης) χρήσης κοινόχρηστων χώρων, από αυτήν για την οποία έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης, επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου, του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί. 10 3. Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή τις αστυνομικές αρχές. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ’ υποτροπήν, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές, και αν διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήμος με συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, δυνάμενος να ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του Ν. 3463/2006, παράγραφος 6.» ΑΡΘΡΟ 10ο : Υποβολή αιτήσεων για την έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου Πριν από την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον Δήμο Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης, απευθυνόμενος στο τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην αίτηση, που θα υποβάλλεται, εκτός από τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, θα επισυνάπτονται: 1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, 2. Η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια, για την οποία αιτείται την παραχώρηση της χρήσης αυτού. 3. Σχέδιο κάτοψης, όπου θα απεικονίζεται ο υπό κατάληψη κοινόχρηστος χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία, υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο. 4. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι έλαβε γνώση των όρων του «Κανονισμού περιπτέρων» και ότι αποδέχεται αυτούς. 5. Έγραφα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης περί μη οφειλής για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς αυτόν ή νομίμου ρυθμίσεως αυτών. 6. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν χρήσιμο οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου. Διευκρινίζεται πως προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας κοινόχρηστου χώρου από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, 11 με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 11ο : Στοιχεία της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου Στην άδεια θα αναγράφεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρούμενου κατά χρήση χώρου, το είδος και η διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τέλος των διατάξεων του Ν.1080/80. ΑΡΘΡΟ 12ο : Μετατόπιση θέσης περιπτέρου Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ. 1044/1971 (περίπτωση 3, της υποπαραγράφου ΣΤ.2, του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τ. Α΄). Μετατόπιση περιπτέρου γίνεται: α) Αυτεπάγγελτα, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εάν συντρέχει κάποια από τις αιτίες που προβλέπει το άρθρο 5 του Ν.1043/1980, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τον Ν.3648/2008 και συγκεκριμένα για λόγους εκτέλεσης Δημοσίων Κοινοτικών Έργων, είτε για λόγους ασφαλούς κυκλοφορίας ή εξωραϊσμού του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η υποχρεωτική ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, η διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και η ασφάλεια της διερχόμενης οδικής κυκλοφορίας. Ο δικαιούχος ενημερώνεται από την Υπηρεσία για την ανάγκη μετατόπισης του περιπτέρου στις παραπάνω περιπτώσεις και καλείται να υποβάλει εντός καθοριζομένης προθεσμίας εναλλακτικές προτάσεις για τη νέα θέση, στην οποία επιθυμεί να μετατοπιστεί το περίπτερο, οι οποίες θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία ως προς την καταλληλότητά τους, και ιδίως ως προς την τήρηση των νομίμων προδιαγραφών για την ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, για τη διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και για την ασφάλεια της διερχόμενης οδικής κυκλοφορίας. Για την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως προς τη νέα θέση του υπό μετατόπιση περιπτέρου, λαμβάνεται υπόψη η εγγύτητα στην παλαιά θέση, η αποδοτικότητα της νέας θέσης και ο αριθμός γειτνιαζόντων περιπτέρων (αρ. 9 Ν.1043/1980). Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση σύμφωνα με το αρ.6 του Ν. 3648/2008. β) Μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος μετατόπισης από το δικαιούχο του περιπτέρου, λόγω άγονης θέσης. Ομοίως στην περίπτωση αυτή, ο αιτών υποβάλλει εναλλακτικές προτάσεις για τη 12 μετατόπιση του περιπτέρου σε νέα θέση, οι οποίες θα ελεγχθούν με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια. Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν τον δικαιούχο. Εάν εντός τρίμηνης προθεσμίας που ορίζεται για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση στη σχετική απόφαση Δημάρχου, αυτή δεν πραγματοποιηθεί, το περίπτερο θα κατεδαφίζεται κατά την διαδικασία περί αυθαιρέτων κτισμάτων. Για τη μετατόπιση της θέσης περιπτέρου κατόπιν υποβολής αιτήματος δικαιούχου περιπτέρου, υποβάλλεται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Εκπροσώπησης των δικαιούχων εκμετάλλευσης Περιπτέρων. ΑΡΘΡΟ 13ο : Μεταβατικές διατάξεις Τα περίπτερα που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, υπόκεινται γενικά στους όρους του, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεως τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω όρους εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών. Το ύψος των τελών είναι αυτό που θα καθορίζεται κάθε δύο (2) χρόνια με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων κατά κατηγορία (τόσο για το κουβούκλιο όσο και για τους κοινόχρηστους χώρους πλέον αυτού). Ο Δήμαρχος και οι επικεφαλείς των αρμόδιων υπηρεσιών και επιτροπών έχουν την κύρια ευθύνη για την αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισμού. Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ισχύουν όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 14ο : Τελική Διάταξη Με την ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε άλλη προηγούμενη σχετική κανονιστική απόφαση του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης καθώς και τυχόν άλλη εκδοθείσα ξεχωριστά από τους πρώην Δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Άρθρο 15ο : Έναρξη Ισχύος και Δημοσίευση της παρούσας κανονιστικής απόφασης α. Η παρούσα κανονιστική απόφαση, συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 5ης Απριλίου του έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από αυτό, έλαβε αριθμό αποφάσεως 188/5.4.2016 και διατάχθηκε η δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 284 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στις ιστοσελίδες του Δημοτικού Συμβουλίου και σύντομη περίληψη αυτής σε μία τοπική εφημερίδα προκειμένου να λάβουν γνώση οι Δημότες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, καθώς και ότι αναρτάται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 13 β. Η ισχύς της παρούσας κανονιστικής απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Αθ. Ματόπουλος ψήφισε παρών Οι αιτιολογήσεις των ψήφων αναφέρονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Η απόφαση πήρε αριθμό 188/2016. Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΑΙΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΦ ΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΑΤΑΣ Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου